CONDICIONS I POLITICA DE PRIVACITAT

 

L’Ajuntament de Badia del Vallès, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament per l’Ajuntament, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679).

L’Ajuntament de Badia del Vallès només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades. 

Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades, l’Ajuntament de Badia del Vallès ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Badia del Vallès aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb el llenguatge fàcil d’entendre.

 

INFORMACIO DE PROTECCIÓ DE DADES

 

Responsable del tractament

Identitat: Ajuntament de Badia del Vallès

Delegat de Protecció de Dades: badia.rgpd@badiadelvalles.net

CIF: P-0831200-A

Direcció postal: Av. Burgos s/n

Telèfon: 937 182 216

 

Finalitat del tractament de dades
Atendre i gestionar la seva reserva d’activitat.

 

Conservació:

Durada de la prestació del serveis i fins que es puguin derivar responsabilitats administratives o transcorrin els períodes de conservació establerts per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.

 

Destinataris:

No es preveuen comunicació a tercers.

 

Legitimació per al tractament de les dades

La base legal per al tractament de les vostres dades és l’exercici dels poders públics d’acord amb les competències municipals.

 

Existència de decisions automatitzades

Aquesta Entitat pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura legal que li atorga l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Seria qualsevol acte o l'actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de forma directa una persona.

Haurà de regular-se la presa de decisions automatitzades en una normativa pròpia, definint en aquesta les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat. Dita normativa estarà a la disposició dels ciutadans a la seu electrònica d'aquesta Entitat.

 

Drets dels interessats

Les persones titulars de les dades tractades per l’Ajuntament de Badia del Vallès tenen dret en tot moment a accedir a les seves dades, rectificant-les, oposar-se al seu tractament o suprimir-les si creu que ja no són necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides. A més, si ho desitgen, podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades i la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, podran revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment.

Per exercir aquests drets podeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament de Badia del Vallès presentant el formulari corresponent a badia.rgpd@badiadelvalles.net o mitjançant escrit a la seu electrònica badiadelvalles.sedelectronica.es. Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels vostre drets, podreu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat.

 

 

CONDICIONS D’US DE L’APLICACIÓ

 

Condicions generals

Les presents condicions generals d’ús regulen l’ús del lloc web així com les condicions de de contractació de serveis oferts a través d’aquest lloc web.

L’Ajuntament de Badia del Vallès disposa d’una pàgina web per contractar les activitats del servei d’esports, ho poden realitzar ostentant  condició d’usuari.

Tot usuari que accedeixi al lloc web i adquireixi els productes oferts ha de ser major de 18 anys amb suficient capacitat legal per celebrar contractes.

 

Usuari

Tota persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys, amb suficient capacitat d’obrar, pot adquirir productes a través d’aquest lloc web.

L’usuari, un cop completades totes les dades que ha facilitat, declara que són certes, i que corresponen a la seva persona, havent acceptat la política de privacitat ; i, en concret, allò detallat sota de l’epígraf de “Protecció de dades” que es detalla a l’avís legal i política de privacitat, i on s’especifica el tractament que es realitzarà amb l’única finalitat de gestionar les contractacions d’activitats. 

 

Usuari registrat

Tota persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys amb suficient capacitat d’obrar, pot crear el seu propi compte, introduint la totalitat de les dades que es sol·liciten a l’apartat “Accedir al meu compte”.

L’usuari amb la complementació de les seves dades declara que totes les facilitades són certes, actualitzades i corresponen a la seva persona.

Un cop complert el procediment, l'usuari podrà accedir a la seva àrea personal, on podrà visualitzar el seu historial de reserves, el detall de transaccions, així com les seves dades de caràcter personal. En qualsevol moment l’USUARI podrà realitzar les modificacions que consideri convenients, així com donar de baixa el compte.

Per poder autentificar-se en aquesta web, es disposarà d’un nom d’usuari i contrasenya que serà escollit pel propi usuari i que li permetrà accedir a una àrea personal.

La contrasenya ha de ser personal, secreta i intransferible, no estant permesa ni recomanada la cessió, ni tan sols temporal a tercers. Per això, l’usuari es compromet a fer un ús diligent i mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers al permetre o no tenir la cura necessària per evitar que terceres persones puguin tenir coneixement d’ella.

En el supòsit de que l’usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar-la de forma immediata en la seva àrea personal de la web i notificar-ho immediatament a l’Ajuntament de Badia del Vallès a través del correu electrònic badia.rgpd@badiadelvalles.net.

 

Procediment de compra i pagament

Al lloc web es descriu les condicions de cadascuna de les activitats que es poden contractar, així com les seves característiques.

Els preus de la pàgina web inclouen IVA.

Els preus poden canviar en qualsevol moment però els possibles canvis no afectaran a les comandes amb respecte a les que ja s’hagi enviat la Confirmació de Comanda.

Una vegada seleccionada l’activitat que es desitja adquirir, aquesta podrà ser abonada mitjançant targeta de crèdit/ Pay pal/ compte bancari.

  • Si es desitja realitzar el pagament per targeta bancària, el lloc web realitzarà un redirigiment a una plataforma de pagament, que funciona amb les màximes mesures de seguretat disponible en el sector  a traves d’ un servidor segur utilitzant el protocol SSL.
  • Si el pagament es realitza per plataforma Pay Pal; es remetrà a la plataforma d’aquest mitjà de pagament, havent l’ usuari accedir al seu compte i finalitzar el pagament, segons les instruccions de la pròpia plataforma, qui informarà i abonarà a l’empresa el correcte pagament o incidència produïda en les mateixes.

En cap cas, l’Ajuntament de Badia del Vallès emmagatzema aquestes dades, donat que només son guardades sota responsabilitat de l’empresa que ofereix  la plataforma de pagament o l’entitat bancària proveïdora del servei; qui informarà i abonarà a l’Ajuntament de Badia del Vallès el correcte pagament o informarà de la incidència produïda en el mateix. 

Una vegada comprovat que el procediment de pagament s’ha realitzat de forma satisfactòria per qualsevol dels mitjans disponibles, l’Ajuntament de Badia del Vallès emetrà el corresponent comprovant de compra a la direcció de correu electrònic facilitada per l’usuari.

 

Política de cancel·lació

Per tal de poder garantir el correcte funcionament de les activitats, no es permet la cancel·lació de cap contractació d’activitat formalitzada.

 

Resolució de conflicte

S'informa que l’Ajuntament de Badia del Vallès no consta adherida a cap plataforma de resolució de conflictes en matèria de consum o d'arbitratge, estant a la disposició dels seus usuaris-clients en els canals d'atenció al client que consten a la Web.

Però de conformitat amb el Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, s'informa de l'existència d'una plataforma europea per a la resolució de conflictes, que podrà ser utilitzada en l'àmbit del comerç electrònic; podent obtenir més informació a: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show .

 

Llei aplicable i jurisdicció

L’Ajuntament de Badia del Vallès es reserva el dret a modificar aquesta Política en qualsevol moment, informant dels canvis substancials realitzats. Aquests canvis no tindran efectes retroactius - llevat que es tracti d’imposicions legals - i seran d’aplicació 30 dies de la publicació de l’avís corresponent. Si l’usuari no està conforme amb les modificacions, li recomanem no fer ús de la web.

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes.